wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Regulamin

              I. Wstęp 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez Wiesława Mikołajczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Mikołajczyk P.P.H.U.LIGNUM ul. Kobylińska 28, 63-700 Krotoszyn, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lignum24.pl
 2. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym dla korzystania ze Sklepu internetownego.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.


             II. Definicje

             Zawarte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Klient - osoba, z którą zawarta może być umowa sprzedaży;
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin - niniejszy regulamin;
 4. Sprzedawca - Wiesław Mikołajczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Wiesław Mikołajczyk PPHU Lignum", ul. Kobylińska 28, 63-700 Krotoszyn, NIP: 62110030134, REGON: 250102988.Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Krotoszyna;
 5. Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.lignum24.pl
 6. Towar - produkt przedstawiony w Sklepie internetowym, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

              III. Rejestracja 

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym. Rejestracja umożliwia założenie konta Klienta, ułatwia korzystanie ze Sklepu internetowego.
 2. W razie złamania regulaminu przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść recenzji zamieszczanych przez Klientów w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania recenzji sprzecznych z Regulaminem, z zasadami współżycia społecznego lub naruszających interes osób trzecich.


              IV. Strony umowy sprzedaży

 1. Sklep internetowy umożliwia zawarcie umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. W przypadku osób fizycznych, Klientem Sklepu internetowego może być jedynie osoba która ukończyła 18 lat.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu Sprzedawcy wymienionego w pkt. 2 nr. 4, telefonicznie: tel.62 725 31 67;602 301 961oraz pocztą elektroniczną:sklep@lignum24.pl


              V. Oferta Sklepu internetowego

 1. Towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, a podane dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów bądź importerów.
 2. Niektóre z oferowanych Towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient, w razie złożenia zamówienia, zostaje niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.


              VI. Zamówienie

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez Sklep internetowy, pocztę elektroniczną, faksem lub telefonicznie. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia i jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem.
 2. Sprzedawca w ciągu 48 godzin potwierdza za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej złożone zamówienie, w szczególności nabyte Towary, cenę, termin realizacji zamówienia oraz koszt przesyłki. Potwierdzenie realizacji zamówienia we wskazanej treści oznacza oświadczenie o przyjęciu oferty, a chwila jego otrzymania przez Klienta stanowi zwarcie umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 4. W przypadku Towarów rzadko sprzedawanych, niestandardowych lub na indywidualne zamówienie, zamówienie będzie zrealizowane po wpłacie 20% ceny Towaru, o czym Sprzedawca informuje Klienta po złożeniu zamówienia, wskazując termin dokonania wpłaty . W przypadku niedokonania wpłaty w zakreślonym terminie, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. Dla skuteczności odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przesyłką poleconą, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.


              VII. Dostawa i transport

 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu od 2 do 30 dni roboczych. W przypadku Towarów rzadko sprzedawanych lub trudno dostępnych, Sprzedawca informuje Klienta o terminie realizacji zamówienia indywidualnie.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będącym umowy sprzedaży bez wad.
 4. Klient odbiera Towar zamówiony w Sklepie internetowym osobiście w siedzibie Sprzedawcy albo za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 5. Koszt przesyłki kurierskiej obciąża Klienta. Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o koszcie przesyłki.
 6. W razie wysyłki Towaru przesyłką kurierską,
   a. Klient uiszcza 10% ceny zamówionego Towaru przed nadaniem przesyłki za pośrednictwem przelewu bankowego. Pozostałe 90% ceny Towaru, Klient płaci jednym z zaoferowanych w pkt. VIII.1 sposobów po otrzymaniu Towaru.
   b. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
   c. Odbierając Towar Klient niebędący konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". Dla usprawnienia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych Konsument, który stwierdzi uszkodzenia przesyłki ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej właściwego "Protokołu reklamacji", celem wypełnienia w jego obecności.

              VIII. Płatności

 1. Klient może uiścić należność za zamówienie gotówką przy odbiorze albo przelewem (w formie przedpłaty) na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:54 1090 1157 0000 0001 3505 0858
 2. W przypadku wyboru przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany uiścić przedpłatę w ciągu trzech dni roboczych. Zamówienie jest realizowane po odnotowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy przedpłaty. W przypadku braku przedpłaty w wyżej zakreślonym terminie, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca przesyła Klientowi przesyłką poleconą, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.
 3. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta, przed wysyłką zamówienia, kwoty o której mowa w pkt. VII.6. lit. a, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca przesyła Klientowi przesyłką poleconą, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.

              IX. Gwarancje, reklamacje, rękojmia

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta bądź importera. W przypadku towarów objętych gwarancją, warunki gwarancji są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Reklamację Klient składa Sprzedawcy w formie pisemnej. Po otrzymaniu reklamacji na towar objęty gwarancją, Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji towaru.
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
 4. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, wyłączona jest całości rękojmia Sprzedawcy za wady.

              X. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania powodu.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient w formie dowolnej składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik od niniejszego Regulaminu.
 3. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy biegnie od otrzymania Towaru przez Klienta. Jeżeli zamówienie obejmuje Towar dostarczany partiami lub w częściach, termin biegnie od momentu otrzymania ostatniej partii lub części zamówienia.
 4. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za zachowany, jeśli w ostatnim dniu tego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie nadane przesyłką poleconą u pocztowego operatora (Poczta Polska, InPost).
 5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, umowa przestaje wiązać. Jeżeli do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy doszło zanim Sprzedawca potwierdził zamówienie w sposób określony w pkt 6.2, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towaru przez Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 7. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Klient zwraca Sprzedawcy Towar w ciągu czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru. W przypadku niemożności zwrotu towaru przesyłką poleconą za pośrednictwem pocztowego operatora (Poczta Polska, InPost), Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności według takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

              XI. Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku Klientów nie będących Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej i wyłącznie w granicach rzeczywiście poniesionych strat, będących zwykłym, typowym następstwem działania z winy umyślnej przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie wymienione nazwy Towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi przysługującym osobom trzecim.
 3. Klient korzystając ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia danych Klientów osobom trzecim. Dane osobowe podawane przez rejestrujących się Klientów przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z roku 2014, poz. 1662).

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl